Witamy

 

Według nas szkolenia to inwestycja w ludzi i rozwój firmy, jako inwestycja powinna przynosić określone rezultaty i zyski. 

 

Naszą ofertę dopasowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb w trosce o Twój komfort pracy i Twoich pracowników.

Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Nasze usługi są kierowane dla instytucji sektora publicznego, dużych korporacji, mikro, małych i średnich przedsiębiorców prywatnych.

Współpracujemy z klientami na terenie całej Polski oraz Europy Środkowej i Zachodniej.

 

Co możemy zaoferować?

 

SZKOLENIA 

 • Zorganizowanie szkolenia od A-Z

 • Zajęcia z najlepszymi trenerami

 • Indywidualnie dobrany zakres szkoleń 

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników

SPRZĄTANIE

 • Kompleksowe sprzątanie na zewnątrz i wewnątrz budynków

 • Usługi porządkowe w środkach komunikacji w tym pranie foteli i tapicerki.

Kim jesteśmy ?

 

Jesteśmy firmą realizującą:

usługi szkoleniowe - dopasowujemy indywidualny program szkolenia do potrzeb klienta, a naszą specjalnością są szkolenia z zakresu szeroko rozwiniętego marketingu, sprzedaży, kompetencji miękkich, PR, social media, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie rozwojowe dla osób indywidualnych.  

usługi sprzątania - dbamy o czystość i porządek w budynkach użyteczności publicznej oraz wokół budynków. 

Mówią o nas

 

 

Regulamin świadczenia usług przez firmę SKYWAY Sp. z o.o.

Proces współpracy
Prześlij na nasz e-mail swoje imię i nazwisko, nr telefonu oraz krótką informację jakie szkolenia Cię interesują lub jaka usługa sprzątania.
Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia wszelkich szczegółów. 
 1. Przedstawimy naszą ofertę.

 

Pracują dla nas trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej, praktycy,

specjaliści w swojej dziedzinie.

Realizujemy szkolenia między innymi z zakresu:

 •  Technik Sprzedaży
 •  Marketingu
 •  Zamówień Publicznych
 •  Cyberbezpieczeństwa,        Cyberwywiadu,
 •  Komunikacji     interpersonalnej
 •  Negocjacji
 •  Zarządzania zespołem
 •  Przywództwa
 •  Asertywności
 •  Technik radzenia sobie ze stresem
 •  Zarządzania czasem
 •  Współpracy w zespole

 

Szkolenia dedykowane:

Możemy również zorganizować szkolenie dedykowane dla Państwa Firmy z uwzględnieniem

Państwa oczekiwań, specyfiki branży.

Szkolenie dedykowane poprzedza audyt dzięki któremu trener dopasowuje program do

indywidualnych potrzeb uczestników.

Każdy z uczestników w cenie szkolenia ma możliwość konsultacji z trenerem do 10 dni roboczych po

szkoleniu.

 

 

 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI w FIRMIE SZKOLENIOWEJ SKYWAY

 

Opublikowano 28.03.2021
 

W przypadku realizacji działań szkoleniowych, zagwarantowanie właściwej jakości opiera się na podejściu firmy opartym na pięciu filarach dzięki któremu możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych:

• Wnikliwa analiza kontekstu

• Praktyczne rozwiązania

• Asysta wdrożeniowa

• Wymierne rezultaty

• Partnerstwo i zaufanie

Kluczową dewizą jest proaktywne patrzenie na potrzeby Klientów w szerokiej perspektywie. Dlatego proces współpracy rozpoczynamy każdorazowo od wnikliwej analizy kontekstu sytuacyjnego, pozwalającej na zidentyfikowanie wyzwań i szans oraz wybór optymalnych koncepcji. Pomagamy podejmować decyzje oraz skutecznie osiągać cele rozwojowe. Skupiamy się więc na dostarczaniu praktycznych rozwiązań i wymiernych rezultatów, uczestnicząc w pełnym cyklu wdrożenia. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zbudowanie właściwych relacji z klientem w oparciu o jego pełne zaufanie do jakości realizowanych usług szkoleniowych. Biorąc powyższe pod uwagę SKYWAY wypracowało konkretne standardy związane z realizacją usług szkoleniowych wskazane poniżej.

1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej:

• Firma publikuje informacje o oferowanych usługach szkoleniowych na swojej stronie internetowej,

• Firma przedstawia kryteria dotyczące rekrutacji,

• Firma prowadzi ewaluację szkoleń i trenerów w kontekście jakości przeprowadzonych szkoleń, a wnioski z niej są wdrażane w przypadku realizacji kolejnych usług,

• Firma upowszechnia informacje o dobrych praktykach (projektach) szkoleniowych w oparciu o opinie i referencje klientów,

• Firma jest świadoma obowiązujących ją norm prawnych ze względu na specyfikę oferowanych usług szkoleniowych. Została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy,

• Firma zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych,

• Firma terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec trenerów i innych podwykonawców,

• Firma nie jest ewidencjonowana na liście dłużników i posiada zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami (ZUS, US),

• Firma jest przygotowana do reagowania na sytuacje nieprzewidziane (np. nieobecność osoby prowadzącej szkolenie lub niedostępność miejsca jego realizacji) i zastrzeżenia klientów,

• Firma posiada procedurę reklamacji dotyczącą sytuacji, w których szkolenie nie spełniło oczekiwań odbiorców. Procedura ta jest ogólnie dostępna i opisuje sposoby rozpatrywania reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty.

2. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej.

2.1 Standard programu – Program szkoleniowy zawiera następujące informacje:

• cele szczegółowe szkolenia,

• zakres zagadnień merytorycznych,• ramy czasowe,

• formy i metody pracy,

• materiały, narzędzia i pomocy dydaktyczne,

• dedykowane osoby prowadzące,

• ramy czasowe,

• zaproponowana metoda ewaluacji.

2.2. Standard określenia grupy docelowej – jest on doprecyzowywany każdorazowo w zależności od specyfiki szkolenia i zawiera:

• informację, do kogo skierowany jest program szkolenia (np. funkcja, zakres zadań, wiedza i umiejętności niezbędne do udziału w szkoleniu),

• oczekiwane przygotowanie uczestnika (np. wykształcenie, kompetencje, doświadczenie w konkretnym zakresie).

2.3. Standard informacji dotyczący formy, metod pracy na zajęciach, a także osób, które będą je prowadzić:

• Firma zamieszcza w programie szkoleniowym informacje, w jakiej formie i jakimi metodami zrealizowane zostaną zajęcia szkoleniowe.

• Firma zamieszcza informacje dotyczące osoby prowadzącej konkretne szkolenie (m.in. w ofertach, jak też na stronie internetowej).

• Firma posiada kadrę merytoryczną w kontekście wybranych zagadnień szkoleniowych.

• Osoby prowadzące poszczególne szkolenia posiadają stosowne przygotowanie teoretyczne w zakresie warsztatu trenerskiego (mogą one być potwierdzone m.in. stosownymi certyfikatami lub ukończonymi studiami) i odpowiednie doświadczenie w realizacji szkoleń o podobnym zakresie tematycznym.

• W ramach zawieranych umów z trenerami firma stosuje zapisy dotyczące zapewnienia należytej jakości i staranności wykonywanych działań, jak również potwierdzenia posiadanych kompetencji.

• W firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za stronę merytoryczną szkoleń i dobór kadry odpowiedniej do zakresu merytorycznego szkolenia.

• Firma szkoleniowa w sposób zaplanowany dba o rozwój merytoryczny swojej kadry, monitoruje działania w tym zakresie.

2.4. Standard dotyczący przebiegu szkolenia Realizacja działań szkoleniowych musi przebiegać w warunkach pozwalających na zrealizowanie celów i programu szkolenia w tymm.in.:

• dopasowanie tempa, zakresu tematycznego szkolenia, ćwiczeń, przykładów adekwatnych do możliwości i specyfiki uczestników,

• prowadzenie szkolenia w sposób adekwatny do rodzaju, programu i odbiorcy z zachowaniem określonej koncepcji uczenia się, a w oparciu o część teoretyczną jak również praktyczną zajęć,

• przestrzeganie uzgodnionych ram czasowych,

• zapewnienie przerw pomiędzy poszczególnymi częściami prowadzonych szkoleń, gwarantujących komfort edukacyjny dla uczestników.

3. Standard dotyczący badania potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji szkoleń:

• Firma posiada określoną metodologię związaną z prowadzeniem analizy potrzeb szkoleniowych, która każdorazowo jest konsultowana z klientem w oparciu o jego aktualne potrzeby, rodzaj grupy docelowej, która ma być objęta wsparciem, a także cele jakie mają być zrealizowane za pośrednictwem szkoleń. Powyższe badanie jest punktem wyjścia do ostatecznego uzgodnienia z Klientem celów uczenia się uczestników i ostatecznego programu a także wymiaru godzinowego szkolenia.

• Firma posiada wewnętrzną procedurę przeprowadzenia procesu ewaluacji szkoleń w oparciu o konkretne narzędzia i metody stosowane w zależności od tego, czy szkolenia mają charakter „otwarty”, czy też „zamknięty”. W ramach ewaluacji przygotowywane jest podsumowanie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego (w przypadku szkoleń zamkniętych jest ono w formie uzgodnionej z Klientem).Podsumowanie może przyjąć formę ustną (rozmowa z klientem) lub zostać przygotowane w formie pisemnej po zrealizowanym szkoleniu w zakresie, np. realizacji programu, osiągniętych celów, rekomendacji dalszych działań zgodnie z zasadą poufności danych dotyczących poszczególnych uczestników.

4. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń.

• Firma zapewnia uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkolenia, w tym zapewnienie obsługi na miejscu realizacji szkolenia.

• Firma organizuje szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i higienę pracy umysłowej i fizycznej. Oferowane szkolenia odbywają się w warunkach odpowiednich do celu i form prowadzenia szkoleń.

• Szkolenia co do zasady są organizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, do których jest dogodny dojazd środkami komunikacji publicznej. W przypadku szkoleń zamkniętych miejsca szkoleń są zgodne z preferencjami poszczególnych klientów i uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Uzgodnienia w tym wypadku obejmują m.in.: lokalizację miejsca szkolenia i jego ogólnego standardu, warunki dotyczące sal szkoleniowych, niezbędnego wyposażenia, ew. wyżywienia uczestników, ewentualnie zakwaterowania uczestników (w przypadku szkoleń dłuższych niż jeden dzień), uzgodnienie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © SKYWAY Sp. z o.o.

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

SKYWAY Sp. z o.o.

 

Zielona Góra

ul. Zacisze 5E/4

65-775 Zielona Góra

E-mail: kontakt.skyway@gmail.com

Tel.:  576 910 252

 

Nasza oferta

 

• szkolenia

• doradztwo

• ​​​​​​​sprzątanie